När företaget fallerar: Vad händer vid konkurs?

konkursprocessen i Sverige från ansökan till domstolsutnämning av förvaltare, fördelning av tillgångar och avslutning

Läs sammanfattningen

Detta inlägg förklarar vad som händer vid konkurs i Sverige, från inledning till avslut. Vi utforskar alla steg inklusive ansökan till tingsrätten, utnämning av konkursförvaltare, fördelning av tillgångar och avslutning av konkursen. Vi tar även upp rollen av Kronofogdemyndigheten och möjliga konsekvenser för företagaren. Slutligen betonar vi att trots negativa konsekvenser, kan konkursprocessens slut innebära att gäldenären befrias från sina skulder.

När konkursen står för dörren

I det följande ska vi utforska konkursprocessens alla steg i Sverige, från inledande till avslutning. Vi kommer att klargöra varje etapp och vad som händer under resans gång. Följ med oss på en resa genom konkursens intrikata landskap.

Vad är konkurs och hur påbörjas processen?

Enligt lagtexten inleds en konkurs genom att antingen företaget självt eller en borgenär skickar in en ansökan till tingsrätten. Det är en juridisk process där ett företag eller en persons tillgångar fördelas mellan fordringsägarna när skulderna inte kan betalas. Om det inte finns något hinder, kan processen börja direkt vid egen ansökan eller medgivande.

Tingsrätten kan antingen godkänna ansökan om konkurser direkt eller om omständigheterna kräver det, skjuta upp beslutet i sex veckor. Den beslutade processen kungörs sedan i Post- och Inrikes Tidningar. Efter det utser tingsrätten konkursförvaltaren som tar kontroll över företagets tillgångar.

Vad händer direkt efter konkursbeslutet?

Efter beslut om konkurs delas företagets tillgångar ut till fordringsägarna. En konkursförvaltare utses av tingsrätten att hantera fördelningen. Men det är värt att notera att trots att konkursförvaltaren tar över kontrollen över företagets tillgångar, behåller företagets styrelse sitt uppdrag och fortsätter att ta hand om företagets löpande ärenden under konkursen.

En av de första åtgärderna konkursförvaltaren vidtar efter att ha tagit över ett konkursbo är att upprätta en förteckning över boets tillgångar och skulder. Gäldenären är skyldig att lämna upplysningar och avlägga bouppteckningsed vid ett edgångssammanträde.

Den första fasen i konkursen: Bouppteckning och edgångssammanträde

Edgångssammanträdet är ett viktigt steg i konkursprocessen. Det är den första stora händelsen i konkursprocessen och kallas vanligtvis samman en till två månader efter konkursbeslutet. Vid detta möte är gäldenären ansvarig för att avlägga ed om boets skulder och tillgångar.

Om tillgångarna inte räcker för att täcka konkursens kostnader, kan tingsrätten besluta om avskrivning. Detta är en viktig del i processen för att avgöra om företaget är solvent eller insolvent. Om företaget är insolvent, kommer det att behöva stå inför nästa steg i konkursprocessen: försäljning av tillgångar och fördelning till borgenärerna.

Steg och procedurer för konkurs i Sverige, inklusive domstolsansökan, utnämning av förvaltare, fördelning av tillgångar och skuldlättnad.

Fördelningen av tillgångar: Bevakning och utdelning

Efter att bouppteckningen har genomförts och bekräftats, påbörjas processen med att sälja företagets tillgångar av konkursförvaltaren. Borgenärer kan nu anmäla sina fordringar och deras rätt (förmånsrättighet) till konkursboet. Invändningar mot förteckningen kan göras inom två till fyra veckor efter bevakningstidens utgång. Allt detta regleras genom ett formellt förfarande kallat bevakning.

När alla fordringar har granskats och fastställts kommer konkursförvaltaren att föreslå en utdelning av boet till borgenärerna, vilket fastställs av tingsrätten efter att ha kungjorts och ingen invändning har gjorts.

Rapportering och tillsyn under konkursförvaltningen

Rapportering av skälen till konkursen

Konkursförvaltaren har en skyldighet att rapportera om de omständigheter som har lett till konkursen, inklusive eventuellt felaktigt beteende av företagets ägare eller ledning. Denna rapport ska skickas till tingsrätten och Kronofogdemyndigheten inom sex månader från konkursbeslutet.

Tillsynsmyndigheten och slutredovisning

Kronofogdemyndigheten spelar en viktig roll i tillsynen under konkursprocessen och i slutredovisningen för borgenärerna. Deras huvuduppgift är att se till att konkursförvaltningen sköts korrekt, och de fungerar även som en källa till information och råd för fordringsägarna.

Avslutningen av konkursen och dess varaktighet

Varaktigheten och målsättningen med en konkursprocess kan variera avsevärt. I vissa fall kan en konkurs slutföras på samma dag som företaget ansöker om konkurs. I andra fall, speciellt i bestridande fall, kan det ta mycket längre tid.

En del av konkursförvaltarens uppdrag är att undersöka eventuella brott. Vid allvarligare fall kan näringsförbud utfärdas vilket skulle kunna ha betydande konsekvenser för företagaren. Dessutom, om det finns något kvar i tillgångarna efter att skulderna har betalats, återgår dessa till företagaren.

Trots de negativa konsekvenserna av en konkurs, innebär processens slut oftast att gäldenären befrias från sina skulder och kan börja om med en ren ekonomisk skiffer.

FAQ – När företaget fallerar: Vad händer vid konkurs?

Hur inleds en konkursprocess?

Konkursprocessen inleds genom en ansökan hos tingsrätten. Ansökan kan lämnas in av antingen företaget självt, eller av fordringsägare. Om det inte finns några hinder kan tingsrätten besluta om konkurs direkt vid egen ansökan eller medgivande.

Vad är en konkursförvaltares roll?

En eller flera konkursförvaltare utses av tingsrätten när ett företag går i konkurs. Konkursförvaltarens huvuduppgift är att ta över bestämmanderätten över företagets tillgångar, men styrelsen behåller fortfarande sitt uppdrag. Konkursförvaltaren ansvarar även för att sälja egendom och kan inleda bevakningsförfarande.

Vilka är skyldigheterna för en skuldsatt företagsledare under konkursen?

Den skuldsatte, ofta företagsledaren, är skyldig att lämna upplysningar och avlägga bouppteckningsed till konkursförvaltaren under konkursprocessen. Detta är viktigt för att konkursförvaltaren ska kunna göra en korrekt bedömning av företagets tillstånd och eventuella återställande.

Vad händer om tillgångarna inte räcker till för att täcka konkurskostnaderna?

Om företagets tillgångar inte räcker för att täcka kostnaderna för konkursen kan tingsrätten besluta om att avskriva dem. Detta betyder att skulderna avskrivs och företaget kan fortsätta att verka, men endast under vissa omständigheter.

Vilka rättigheter har fordringsägare under konkursprocessen?

Fordringsägare får möjlighet att anmäla fordran och förmånsrätt under konkursprocessen genom bevakningsförfarandet. De kan också göra invändningar mot förteckningen inom två till fyra veckor efter bevakningstidens utgång.

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.

Photo by Sora Shimazaki on Pexels.

Om skribenten

Profilbild för Sophia-Maria Werner