Så räknar du ut soliditeten i ditt företag

bilder av stark ekonomisk styrka inom affärer

Läs sammanfattningen

Soliditet är ett nyckeltal som visar på ett företags finansiella styrka genom att jämföra eget kapital med totala tillgångar. Att räkna ut soliditet är centralt för att förstå ett företags långsiktiga stabilitet och oberoende. Formeln för att beräkna soliditeten är Justerat eget kapital / Totala tillgångar, vilket ger en procentandel som representerar företagets finansiella hälsa. En hög soliditet är positiv och indikerar en stark ekonomisk grund, medan låg soliditet kan öka risksårbarheten vid ekonomiska svängningar.

Vad är soliditet och varför är det viktigt?

Soliditeten är en finansiell term som beskriver förhållandet mellan ett företags egna kapital och dess totala tillgångar. Soliditetsbetydelsen för ett företag ligger i att den visar företagets finansiella styrka och förmåga att stå emot ekonomiska svängningar. Ett högre soliditetstal innebär att en större andel av företagets tillgångar har finansierats med eget kapital, vilket kan uppfattas som positivt av både ägare och potentiella långivare. Detta eftersom det indikerar en stabil grund att stå på samt en mindre risk för insolvens.

Att känna till företagets soliditet är avgörande för att förstå dess finansiella oberoende och långsiktiga stabilitet. Är soliditetstalen goda, ger det en bild av ett företag som är mindre beroende av externa kreditgivare och som har bättre kapacitet att investera i sin verksamhet samt hantera ekonomiska svårigheter.

Nyckeltal i fokus: så räknar du ut soliditeten

För att beräkna och förstå soliditeten krävs det att man tar del av företagets balansräkning. Först måste man identifiera det justerade egna kapitalets storlek, vilket inkluderar redovisat eget kapital samt en del av de obeskattade reserverna. Detta justerade kapital jämförs sedan med de totala tillgångarna för att få fram soliditetstalet, vilket uttrycks i procent.

Genom steg-för-steg-instruktioner kan du enkelt räkna ut soliditeten. Som ett exempel kan vi anta att ett företag har ett redovisat eget kapital på 1 miljon kronor och obeskattade reserver på 500 tusen kronor. Med hjälp av formeln för justering av eget kapital lägger vi till 79,4% av de obeskattade reserverna till det egna kapitalet. Om de totala tillgångarna är 3 miljoner kronor blir den beräknade soliditeten (1 miljon + 0,794 \* 500 tusen) / 3 miljoner kronor, vilket i vårt exempel ger en soliditet på ungefär 42,9%.

Formeln som ger svar

För att exakt räkna ut företagets soliditet används följande formel: Soliditet = Justerat eget kapital / Totala tillgångar. Att beräkna det justerade egna kapitalet innefattar en extra steg där man måste justera det redovisade egna kapitalet med 79,4% av företagets obeskattade reserver. Detta resultat ställs sedan mot bolagets totala tillgångar. Denna formel ger ett tydligt och direkt tal på soliditeten, vilket är en viktig faktor för att värdera företagets finansiella ställning.

Om du till exempel har ett företag med 1,5 miljoner i redovisat eget kapital och 250 tusen i obeskattade reserver får du ett justerat eget kapital på 1,5 miljoner + (0,794 \* 250 tusen), vilket blir ungefär 1,6985 miljoner kronor. Med totala tillgångar på 4 miljoner skulle soliditeten således bli 1,6985 / 4 = cirka 42,46%.

När soliditeten förändras – tecken att hålla ögonen på

Faktorer som kan leda till en förändring i soliditeten inkluderar bolagets resultat, det vill säga om företaget har gått med vinst eller förlust, samt externa kapitaltillskott som nyemissioner. Om företaget till exempel har ett starkt år med god vinst, kommer dessa pengar antingen att läggas till i det egna kapitalet eller delas ut som vinst till aktieägarna, vilket påverkar soliditeten i olika riktningar.

Vissa händelser kan minska soliditeten och på så sätt försämra bolagets buffert vid ekonomiska svackor. Sådana händelser kan vara stora investeringar eller förluster vilket ökar skulderna i relation till det egna kapitalet. Det är viktigt att hålla ögonen på dessa förändringar samt hur de påverkar företagets soliditet och därigenom dess långsiktiga finansiella hälsa.

Hur lönsamheten påverkar din soliditet

Lönsamheten hos ett företag har en direkt påverkan på dess soliditet. Ett lönsamt företag genererar vinster som antingen kan återinvesteras för att öka det egna kapitalet eller delas ut till ägare. Om vinsten återinvesteras ökar det egna kapitalet vilket ger en högre soliditet. Företag som har möjlighet att återinvestera sina vinster stärker sin finansiella position och blir mer robusta mot ekonomiska svängningar.

Det finns dock en balans som måste uppnås. För mycket utdelning till aktieägarna kan minska det egna kapitalet och därmed försämra soliditeten. Det är därför viktigt att företagsledare förstår sambandet mellan utdelning, återinvestering och soliditet för att fatta rätt strategiska beslut.

Utdelningens dubbeleggade svärd

Utdelningar kan ses som en belöning till aktieägarna för deras investering och förtroende i företaget. De kan dock även ha en negativ inverkan på företagets soliditet, eftersom pengar som delas ut minskar det egna kapitalet. Detta kräver en noga avvägning från företagets sida för att säkerställa att soliditeten bibehåller en sund nivå samtidigt som aktieägarna får en rimlig avkastning på sin investering.

Det blir en balansakt mellan att uttrycka uppskattning för aktieägarnas investering och att behålla en tillräcklig förmåga att klara av framtida ekonomiska svängningar och möjligheter.

Bilder av hög ekonomisk stabilitet och självständighet inom företag.

Den skakiga vägen med låg soliditet

Låg soliditet innebär vanligtvis att ett företag har finansierat en stor del av sina tillgångar med lån och andra skulder snarare än eget kapital. Detta kan öka känsligheten för ekonomiska förändringar och leda till svårigheter med att hantera skuldbetalningar om intjäningen minskar eller kostnaderna stiger oväntat. Vidare ökar en hög belåningsgrad risken för att företaget inte ska kunna möta sina åtaganden, vilket kan leda till insolvens.

Konsekvenserna av låg soliditet kan vara allvarliga, inklusive en minskad förmåga att attrahera nya finansiärer eller investerare, försämrad lånekreditvärdighet och i värsta fall en tvångslikvidation av företaget.

Känsligheten hos ett belånat företag

En hög nivå av extern belåning skapar en känslighet i företagets ekonomiska struktur. Ränteförändringar och marknadssvängningar kan ha en oproportionerligt stor effekt på resultatet, och företagets kapacitet att hantera dessa externa påfrestningar blir begränsad. Som företagsledare eller ägare är det avgörande att förstå balansen mellan lånat kapital och soliditet för att inte hamna i en ohållbar ekonomisk situation.

Mina reflektioner som expert inom finansiering och företagsstruktur är att en genomtänkt och välbalanserad finansieringsstrategi är avgörande för att upprätthålla ett företags ekonomiska hälsa.

Soliditetens långsiktiga spel

En stabil eller växande soliditet över tid är en indikation på ett hälsosamt företag med goda framtidsutsikter. Detta kräver en genomtänkt långsiktig strategi där ledningen konsekvent arbetar med att balansera lönsamhet och investeringar för att stärka företagets ekonomiska ryggrad. Företag som fokuserar på sin soliditet tenderar också att vara mer motståndskraftiga i tider av finansiella utmaningar och är bättre rustade för hållbar tillväxt.

Att anpassa sig för att hantera tillväxt och soliditet parallellt är en konst som kräver god insikt i företagets finansiella nyckeltal och marknadsposition. För att förbli konkurrenskraftig och framgångsrik är det viktigt att balansera dessa två aspekter och ständigt övervaka och utvärdera det finansiella läget.

När en temporär svacka får passera

Det finns tillfällen när en minskning i soliditeten kan accepteras, särskilt om företaget befinner sig i en fas av snabb tillväxt eller står inför temporära utmaningar. Investeringar som förväntas ge avkastning på längre sikt kan motivera en kortvarig nedgång i soliditeten. Detta beaktande måste dock vägas noggrant mot risken för att ökad skuldsättning inte ska bli en börda som hämmar företagets framtidspotential.

Sådana strategiska beslut kräver djupgående analys och god förståelse för både företagets aktuella situation och dess långsiktiga mål.

Extraordinära situationer och soliditeten

Extraordinära situationer, som naturkatastrofer, marknadsomstörtningar eller pandemier, kan ha tillfälliga och ibland missvisande effekter på ett företags soliditet. Sådana händelser kräver att företagsledare agerar snabbt och anpassningsbart för att skydda företagets finansiella styrka. När man tolkar påverkan av dessa situationer på företagets soliditet, är det viktigt att skilja på temporära förändringar och de mer långsiktiga strukturella utmaningarna.

Att kunna tolka och förstå avvikelserna i soliditet under sådana situationer kräver en noggrann analys och en medvetenhet om de underliggande faktorerna som påverkar företagets finansiella hälsa.

Genom att arbeta efter riktlinjer för noggrannhet och transparens när man räknar ut soliditet kan man skapa ett förtroende hos intressenter och lyckas med att upprätthålla en hälsosam och hållbar ekonomisk struktur för företaget.

FAQ – Så räknar du ut soliditeten i ditt företag

Vad är soliditet och varför är det viktigt för ett företag?

Soliditet är en finansiell nyckeltal som visar hur stor del av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital. Det är en indikator på ett företags finansiella styrka och självständighet. Högre soliditet innebär generellt sett en lägre risk eftersom företaget inte är lika beroende av extern finansiering vilket kan vara fördelaktigt i ekonomiskt osäkra tider.

Hur beräknar man ett företags soliditet?

Man beräknar soliditeten genom formeln: Soliditet = Justerat eget kapital / Totala tillgångar. Det justerade egna kapitalet räknas ut som summan av redovisat eget kapital plus 79,4% av företagets obeskattade reserver. Denna nyckeltal ger en översikt över företagets ekonomiska stabilitet och dess förmåga att hantera skulder med egna resurser.

Vad anses vara en bra soliditet för ett företag?

En bra soliditet kan variera mellan olika branscher och företagsstorlekar. Generellt sett anses en soliditet omkring 20-30% vara godtagbar, medan en soliditet över 40% anses vara stark. Det är dock viktigt att komma ihåg att för hög soliditet också kan vara en indikation på att företaget inte investerar tillräckligt i sin tillväxt.

Kan ett företags soliditet vara över 100% och är det positivt?

Ja, ett företags soliditet kan teoretiskt sett vara över 100% om det justerade egna kapitalet överstiger de totala tillgångarna, vilket innebär att företaget har fler tillgångar än skulder. Detta kan uppstå i bolag som har låg eller ingen belåning. Även om detta låter positivt, kan det också indikera att företaget inte utnyttjar tillgänglig finansiell hävstång för att skapa tillväxt, vilket kan vara en nackdel i långsiktigt perspektiv.

Hur påverkar vinster och nyemissioner ett företags soliditet?

Vinster och nyemissioner ökar ett företags eget kapital, vilket i sin tur förbättrar soliditeten. Vinst bidrar till att öka det ackumulerade resultatet som är en del av det egna kapitalet, medan en nyemission innebär att företaget får in mer pengar från aktieägare vilket också ökar det egna kapitalet. Därför har både vinster och nyemissioner en positiv påverkan på soliditeten.

Photo by Dziana Hasanbekava on Pexels.

Photo by Mikhail Nilov on Pexels.

Om skribenten

Profilbild för Dag Wennrup